Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни се приема от “ОМИМ” ЕООД,  регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121162792, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Манастиркси ливади изток, бл89А
“ОМИМ” ЕООД е администратор на Вашите лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

1. Предмет

Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да посочи кои са личните данни, които ние обработваме в рамките на своята дейност във връзка със сайта www.omim-bg.com, за какви цели и на какви основания извършваме това обработване, както и да предостави допълнителна информация и съдействие в тази връзка.
В случай че имате въпроси към нас във връзка със защитата на Вашите лични данни можете да използвате посочената в края на настоящата Политика за защита на личните данни контактна информация.

2. Определения

  1. лични данни – всяка информация, която е свързана с конкретно физическо лице или юридическо, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано;
  2. обработване на лични данни – всяка дейност, която се осъществява по отношение на лични данни, включително съхранение, използване, записване, организиране, адаптиране, предаване, разкриване, комбиниране, изтриване и т.н.;
  3. администратор на лични данни – лицето, което определя целите и средствата за обработването на личните данни;
  4. Сайт – www.omim-bg.com
  5. основание за обработване на лични данни (основание) – условие, което следва да бъде изпълнено, за да е налице законосъобразно обработване на личните данни.

3. Какви лични данни събираме

Лични данни (имена и телефонни номера), които Вие ни предоставяте при попълване на въпросник или в контактната форма публикувани в сайта.

 IP адрес. Когато посещавате Сайта, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не ви идентифицира лично.
Обобщена информация: Log файлове, предоставящи съвкупност от системна информация за потребителя, а именно: IP адрес; ISP (Internet Service Provider – Доставчик на интернет услуга); браузъра, който използвате, когато посещавате Сайта ни (напр. Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox, Safari и др.); времето, което сте прекарали в Сайта и кои страници в Сайта сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:
Бисквитки (“Cookies’): това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Можете да изберете да премахнете бисквитките чрез опциите на използвания от Вас браузър, но трябва да сте уведомени, че това вероятно ще повлияе на взаимодействието Ви със Сайта ни.

Бисквитките, които използваме, са следните видове: (1) Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното Ви устройство, когато посещавате Сайта. Те следят начина на търсене и ни помагат да изградим профил за това как нашите читатели използват Сайта. Можем да използваме тази информация, за да показваме реклами на наши продукти и на продукти на наши партньори, които биха могли да представляват интерес за Вас; (2) Бисквитки за услуга, които ни помагат да направим нашия Сайт възможно най-ефективен. Те дават възможност да се запомни регистрацията и данните за влизане, както и да се запаметят предпочитаните от Вас настройки; (3) Рекламни и аналитични бисквитки на трети страни, които се поставят от името на независими рекламодатели, които рекламират на Сайта. Тези “бисквитки” могат да бъдат поставени в рекламата или на други места в Сайта. Те са анонимни – не могат да ви идентифицират. Те се използват за статистически анализ, като позволяват на рекламодателя да преброи колко хора са видели неговата реклама или са я видели

4. На какво основание и за какви цели обработваме Вашите лични данни

Личните данни, обработваме на за да можем да осъществим обратна връзка с Вас при възникване на допълнителни въпроси относно изпратеното от Вас запитване.

Данните, които ни предоставяте, не са задължителни и ние обработваме на основание на Вашето съгласие. Тези данни при съгласие от Ваша страна могат да бъдат използвани за целите на наши услуги и на услуги на наши партньори.

Разпознаването и събирането на IP адреса се осъществява за следните цели: разкриване на самоличността на потребителите на Сайта, в изпълнение на закона и подзаконовите нормативни актове, за защита на правата и законните ни интереси; за анализ на трафика към Сайта ни и с оглед предпазване от злонамерени атаки; показване на реклами и информация, свързани с Вашето местоположение, сервизна информация. Тези действия ние осъществяваме на основание на законните си интереси да развиваме бизнеса си и за защита на правата и законните ни интереси в случай на спорове, както и в определени случаи на основание задължителните предписания на закона.

При определени обстоятелства ние бихме могли да използваме Вашите лични данни с оглед защита на нашите права и законни интереси, както и на правата и законните интереси на трети лица, например в случай на съдебен или извънсъдебен спор.

5. Кой има достъп до Вашите лични данни и как защитаваме Вашите лични данни

Запазването на поверителността и сигурността на личните Ви данни е от изключителна важност за нас. В тази връзка достъп до Вашите лични данни се предоставя само доколкото това е необходимо за изпълнение на посочените по-горе целите, за които обработваме Вашите лични данни, на следните категории лица:
Наши служители и лица, ангажирани по нетрудов договор за извършването на определена работа.

Лица, предоставящи хостинг услуги (сървъри) за нашите сайтове (включително техните служители и подизпълнители);

Лица, предоставящи технически услуги по поддръжката на нашите системи (включително техните служители и подизпълнители).

Професионални консултанти (юристи, счетоводители и др.), доколкото това е необходимо за реализирането и защитата на наши права и законни интереси.

Държавни органи, при поискване от тях във връзка с осъществяването на публичните им правомощия, предоставени им от българското законодателство, както и при предприемане на действия по защита на нашите права и законни интереси.

Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната ви информация, но въпреки това следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно.

6. Срокове, в които съхраняваме Вашите лични данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира изпълнението на сключените от нас договори и реализирането на законните ни интереси.

В общия случай на обработване на лични данни на регистрирани потребители, ние съхраняваме личните данни, докато вие изрично не пожелаете Ваши лични данни да бъдат заличени.

Вашите лични данни не се предоставят за ползване възмездно на когото и да е било без изричното Ви съгласие за това.

Важно е да знаете, че във всеки момент може да се откажете от използването на нашите услуги, както и да оттеглите предоставените изрични съгласия за използване на Вашите лични данни. В тези случаи ние ще преустановим използването на Вашите данни, както и предоставянето на услугите си спрямо Вас, доколкото това е възможно.

В определени случаи, дори и да е преустановено използването на Вашите лични данни, вследствие на изтриване на профила поради неактивност или вследствие на изричното оттегляне на предоставени от Вас съгласия, ние бихме могли да задържим архив на Ваши лични данни, доколкото това е необходимо за защита на нашите права и законни интереси, за период до изтичане на давностни срокове, предвидени в приложимото законодателство. В общия случай тези срокове са 5 години, но при определени обстоятелства могат да бъдат по-кратки или по-дълги.

Следва да бъдете уведомени, че Вашият IP адрес се събира автоматично при всяко Ваше посещение на нашия Сайт, независимо дали сте се отказали от нашите услуги. В тези случаи, ако не искате да имаме достъп до Вашия IP адрес, не трябва да посещавате Сайта ни.

7. Вашите права във връзка с личните Ви данни

Като лице, чиито лични данни ние обработваме, приложимото законодателство в областта на защита на личните данни Ви предоставя определени права, които можете да упражнявате ефективно в предвидени от законодателството случаи. Накратко вашите права са:

Право на достъп. Вие имате право да поискате от нас потвърждение дали използваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите тези данни, както и допълнителна информация;
Право на коригиране. Ако установите, че Вашите лични данни, които обработваме, са непълни или неточни, вие можете да поискате коригирането или допълването им.

Право на изтриване (право “да бъдеш забравен”). При определени обстоятелства Вие можете да искате да изтрием всички лични данни за Вас. В определени случаи това право е свързано и с правото Ви да оттеглите предоставеното ни съгласие да обработваме Ваши лични данни.

Право на ограничаване на обработването. При определени обстоятелства Вие можете да поискате да ограничим обработването на Ваши лични данни, при което следва да се преустанови активното използване на данните, без обаче те да се изтриват/унищожават окончателно.

Право на възражение. При определени обстоятелства Вие бихте могли да възразите срещу обработването на Ваши лични данни, в случай е осъществяваме тази дейност на основание на легитимен интерес или при изпълнение на задача в обществен интерес

Повече информация относно съдържанието и условията, при които можете да упражнявате посочените по-горе права можете да намерите в приложимото законодателство в областта на защита на личните данни. При необходимост можете да се обърнете за съдействие и към нас.

Данните за връзка с нас са:

  • тел.: +359 2 2 967 0206,
  • електронна поща: office@omim-bg.com,
  • интернет страница: www.omim-bg.com.

В случай че прецените, че ние нарушаваме Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в Република България – Комисия за защита на личните данни.