ПРОЕКТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА И ЛИПСАТА НА ЛИКВИДНОСТ, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19, ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА

“ОФИС ЗА МИННА ИНДУСТРИЯ И МЕТАЛУРГИЯ” ЕООД в качеството си на Бенефициент, сключи Административен договор BG16RFOP002-2.073-18949-C01 с Министерство на икономиката чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството й на Управляващ орган. Проектът е финансиран чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията  COVID-19“.

Обща стойност на проекта е 10 000.00 лева безвъзмездна финансова помощ, от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 25.09.2020 г.
Край на проекта: 25.12.2020 г.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *