“ОМИМ“ ЕООД сключи с Министерство на икономиката
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-1265-C01