Сероочистни инсталации и преработка на битови отпадъци

Termokimik LOGOОМИМ ЕООД заедно с италиански си партньор Thermokimik е специализирана в изграждането на Сероочистни инсталации, инсталации за улавяне на въглеродни и азотни емисии, заводи за добив на зелена ел.енергия чрез изгаряне на битови отпадъци и др.
Европейските тенденции за ограничаване на емисиите и увеличаване дяла на зелената енергия превръща Термокимик в един от водещите производитли и доставчици на такова оборудване. Компанията е разширила дейността си до степен да изготвя и детайлния и работен проект на инсталациите си и по този начин предлага завършеност „ключ на ръка” за всички свои проекти.


Преработка на отпадъци 
Waste to energy 01Отдела „Енергия от отпадъци & Преработка на отпадъци“ работи главно в областта за третиране на битови отпадъци и включва подготовката и изгарянето им. Неговата дейност е обособена в проектирането, доставката и управлението на инсталации за обработка на отпадъци, разделяне, компостиране и цялостни системи за третиране на отпадъци заедно с оползотворяване на енергията от тях.

Дейностите на отдела са: инсталациите за производство на енергия от битови отпадъци, опасни отпадъци и биомаса.  Благодарение на опита на компанията в областта на управление на отпадъците и някои специфични споразумения с големи международни групи за използване на съвременни технологии, TERMOKIMIK може да предложи най-добрите решения за да може да обхване широк кръг от проблеми при третирането на отпадъци.